Verejná vyhláška Č.j.:2436-13058_2020 – Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | Hurbanovo ľadová plocha, VNK, TS, NNK

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1, § 36 ods. 4 stavebného zákona, s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby účastníkom konania verejnou vyhláškou, dotknutým orgánom osobitne, obvyklou formou.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.2436-13058_2020 – UK-ZsE distr.-Bevatron[376kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. január 2021, 10:28 hod. | Web@Social Media Administrator