Verejná vyhláška č.j. 2469_15241_2023 | Územné rozhodnutie | KO_G1_OPTIKA_SOK ES Hurbanovo-RR Holica

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”) v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 6.9.2023 podala Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO 36361518 v zastúpení LIV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO:35745401 – Ing. Peter Černý (ďalej len “navrhovateľ”), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby KO_G1_OPTIKA_SOK ES Hurbanovo-RR Holica

Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu Mesta Hurbanovo, Obce Svätý Peter a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke www.hurbanovo.sk a www.svatypeter.eu na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.2469_15241_2023 – ÚR -ZsD – Holica[598kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 15. november 2023, 11:00 hod. | Web@Social Media Administrator