Verejná vyhláška Č.j.:2507_12336_2022 | Stavebné povolenie na stavbu (novostavbu) – „Centrálne námestie v obci Pribeta“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 12.08.2022 podala Obec Pribeta, Hlavná ul. č. 113, 946 55 Pribeta, IČO: 00306649 zastúpená starostom obce Norbertom Zsitvom (ďalej len “stavebník”) a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie na stavbu (novostavbu): Centrálne námestie v obci Pribeta.

Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.2507_12336_2022 – SP-Pribeta-centr. nám.-final[649kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 21. september 2022, 10:30 hod. | Web@Social Media Administrator