Verejná vyhláška Č.j.:OU-NR-OOP4-2022/025984-003 | ROZHODNUTIE „OÚ Nitra, OOP” – „Lesný celok Komárno“

Podľa § 39 ods. 3 zákona o lesoch určuje lesný celok Komárno ako územne ucelenú časť, v rámci ktorej sa pre lesné pozemky vyhotoví program starostlivosti o lesy. Vonkajšia hranica takto určenej územne ucelenej časti je vymedzená súradnicami lomových bodov, ktorých súpis je uložený na OÚ Nitra, OOP a v informačnom systéme lesného hospodárstva, vedeného podľa § 45 zákona o lesoch. Prílohou tohto rozhodnutia je porastová mapa, ktorá schematicky znázorňuje vonkajšie hranice lesného celku Komárno. V zmysle§ 67 ods. 2 zák.ona o lesoch ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona viac ako 20 dotknutých .fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.


Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

06_Jun_22 – Verejná vyhláška – LC_Komarno[903kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 22. jún 2022, 15:08 hod. | Web@Social Media Administrator