Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s ústnym pojednávaním: INS FTTH Transport HURB-04

Obec Svätý Peter, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p. na základe určenia Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, listom č. OU-NR-OVBP2- 2019/013805-2 zo dňa 31.1.2019, oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie nasledvovne:

Znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s ústnym pojednávaním: INS_FTTH_Transport_HURB-04 (verejná vyhláška) [896kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. august 2019, 16:36 hod. | Web@Social Media Administrator