Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností – RAFAELOVÁ Eva, PILO Zoltán

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú doporučenú zásielku na Mestskej Polícii v Hurbanove.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyhláška:

 

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností – RAFAELOVÁ Eva, PILO Zoltán [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 20. júl 2018, 0:01 hod. | Web@Social Media Administrator