Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností – Z. ABUSHAKER

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Nitra číslo 102275785/2018 zo dňa 19.11.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyhláška:

 

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška o oznámení miesta ulož. písomností – Z. ABUSHAKER [66kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. december 2018, 12:22 hod. | Web@Social Media Administrator