Verejná vyhláška – O začatí konania o odstránení stavby | Rodinný dom súp. č. 501, Obec Pribeta

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania o odstránení stavby podľa § 88 ods. 4 stavebného zákona.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška (neznámi účastník konania, § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a obce Pribeta a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk a obce Pribeta na www.pribeta.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška – BK-Pribita – 2037-10306_2020[127kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. september 2020, 8:39 hod. | Web@Social Media Administrator