Verejná vyhláška – Oznámenie o spojení územného a stavebného konania o začatí spojeného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | Revitalizácia parku Bohatá – NKP č. 2509/2

Mesto Nesvady, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), oznamuje podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konaním a podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Nesvady aj mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Nesvady www.nesvady.sk aj mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška – Park – č.j.1508_2020-OŠ-2[276kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 9. október 2020, 14:57 hod. | Web@Social Media Administrator