Verejná vyhláška | Oznámenie o vstupe na pozemok “ul. Športová, Hurbanovo” – „SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava“

Spo ločn osť SPP-distribúcia, a.s. IČO : 35 91 O 739, sídlo: Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11 ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ distribučnej siete plynu, v súlade s § 11 ods. 3 Zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Hurbanovo, ul Športová. ,že za ú čelom vykonania rekonštrukcie plynárenského zariadenia, vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky a clo cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete. Vstup na pozemky sa bude uskutočňovať v priebehu obdobia: 03/2023- 08/2023.

Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška – oznámenie o vstupe na pozemok – SPP – športová[2467kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 25. január 2023, 12:00 hod. | Web@Social Media Administrator