Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | Multifunkčná športová plocha s prekrytím Hurbanovo

Mesto Nesvady, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby účastníkom konania verejnou vyhláškou, dotknutým orgánom osobitne, obvyklou formou. Keďže pre dané územie je spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia, upúšťa stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Nesvady aj mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Nesvady www.nesvady.sk aj mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška – Hala – č.j.1540_2020-OŠ-2[259kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 15. október 2020, 8:38 hod. | Web@Social Media Administrator