Verejná vyhláška | Rozhodnutie – Povolenie na osobitné užívanie vôd / na uskutočnenie vodnej stavby – Ing. Jozef Králik a manželka Dáša

Mesto Hurbanovo, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v súlade s ustanovením § 120 a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva pre stavebníka: Ing. Jozef Králik a manželka Dáša, M. Nešpora 114/5, Ilava – Klobušice p o v o l e n i e na 1. na osobitné užívanie vôd a 2. na uskutočnenie vodnej stavby.


Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. O podanom odvolaní bude konať ako odvolací orgán Okresný úrad Komárno. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.


Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Jozef Králik a manželka Dáša[127kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 24. marec 2023, 10:41 hod. | Web@Social Media Administrator