Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky pre stavbu: SO 06 Plynovod STL1 – rozšírenie MS

Mesto Hurbanovo podľa §26 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zverejňuje na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Hurbanovo Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky pre stavbu: SO 06 Plynovod STL1 – rozšírenie MS pre Nájomné domy 2 x 6 b.j. – Pribeta nasledovne:

Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky pre stavbu: SO 06 Plynovod STL1 – rozšírenie MS [155kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. jún 2019, 10:31 hod. | Web@Social Media Administrator