Verejná vyhláška – Výmena strešnej konštrukcie rodinného domu súp. č. 1238 | Ing. Eva Tomová

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 24.7.2020 podala Ing. Eva Tomová, Mederčská 745/55, 945 01 Komárno (ďalej len “stavebník”), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie na stavbu (zmenu stavby): Výmena strešnej konštrukcie rodinného domu súp. č. 1238 (ďalej len “stavba”) v zastavanom území mesta Hurbanovo, na ul. Podzáhradná 127, na pozemku registra “C” parc. č. 2739 v katastrálnom území Hurbanovo.

Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška (neznámi účastník konania, § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Nesvady a mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Nesvady www.nesvady.sk a mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Vyvesené od 03.9.2020 do 18.9.2020.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j. 1759-9974-2020 – Ing. Eva Tomová[189kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 3. september 2020, 11:50 hod. | Web@Social Media Administrator