Verejné ponukové konanie na predaj súboru hnuteľných vecí

vyhláseného dňa 24.08.2017 JUDr. Marekom Ďuranom, správcom úpadcu Attila Darázs, bytom: Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo, v súlade s uloženým záväzným pokynom zástupcu veriteľov Slovák Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, ICO: 30 845 301 zo dňa 11.08.2017, zverejnený v OV č. 159/2017 dňa 18.08.2017 pod č. K022509.

Znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejné ponukové konanie na predaj súboru hnuteľných vecí [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 31. augusta 2017, 08:45 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 31. august 2017, 8:46 hod. | Web@Social Media Administrator