Voľné pracovné miesto školského špeciálneho pedagóga v Pribete

ZŠ s VJM – Alapiskola, Školská 8, 946 55 Pribeta zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste podľa §11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pozícia: 1x školský špeciálny pedagóg

Úväzok: 100 %

Dátum nástupu: 01.3.2018 / mesiac marec 2018

Požiadavky:
kvalifikačné predpoklady v zmysle novely vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. (aj začínajúci špeciálny pedagóg), bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť, ovládanie maďarského jazyka.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, motivačným listom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu: zsmpribeta@gmail.com alebo ZŠ s VJM – Alapiskola, Školská 8, 946 55 Pribeta.

Uvedená pracovná pozícia bude vytvorená v rámci projektu s názvom V základnej škole úspešne, kód projektu v ITMS2014+ : 312011H270 OPLZ PO1/2016/DOP/1.1.1 01.

Bližšie informácie na tel. čísle: +421 (0)35 769 3102

Mgr. Edit Szabó, riaditeľka ZŠ


Zverejnené dňa: 26. február 2018, 15:45 hod. | Web@Social Media Administrator