Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Nám. Konkolyho-Thege 2, 947 01 Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie
riaditeľ Základnej školy, Nám. Konkolyho-Thege 2, 947 01 Hurbanovo

 

POŽADOVANÉ PREDPOKLADY, PODMIENKY:

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • kariérový stupeň „pedagogický zamestnanec s I. atestáciou“
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • zdravotná spôsobilosť

POŽADOVANÉ DOKLADY:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • vyplnený osobný dotazník (potvrdenie o pedagogickej praxi)
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • overená kópia o absolvovaní 1. atestácie
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • návrh koncepcie rozvoja školy na 5 rokov (max. 5 strán – formát A4)
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti ved. ped. zamestnanca
 • súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (s účinnosťou od 25.5.2018 postupujeme v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Lehota na predkladanie prihlášok končí dňa 18.06.2018 do 12.00 hod. – doručiť osobne alebo zaslať na adresu: Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie – Základná škola, neotvárať“. Do výberového konania budú zaradené len tie prihlášky, ktoré budú do konca lehoty na predkladanie prijaté v podateľni mestského úradu alebo v elektronickej schránke mesta (s overeným elektronickým podpisom). Pri doručení poštou musí byť prihláška už 18.06.2018 doručená. Bližšie informácie: Mestský úrad  Hurbanovo – Mgr. Valachová, tel. č.: +421 (0)35 3700 206.

 

Termín a miesto výberového konania oznámime prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

 

V Hurbanove, dňa 18.05.2018

Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta


Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy, Nám. Konkolyho-Thege 2, 947 01 Hurbanovo [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. máj 2018, 13:30 hod. | Web@Social Media Administrator