Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Pavilón B, Školská ulica 26 v Pribete s nástupom od 7.11.2017

Obec Pribeta v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ich neskorších predpisov

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Pavilón B, Školská ulica 26,
946 55 Pribeta s nástupom od 7.11.2017

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A OSOBIOTNÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • kariérový stupeň „pedagogický zamestnanec s I. atestáciou“ podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • zdravotná spôsobilosť

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva
 • znalosť práce s PC

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a 1. atestácie
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace)
 • návrh koncepcie rozvoja školy (max. 3 strany)
 • súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Lehota na predkladanie prihlášok končí dňa 16. októbra 2017 o 10:00 hod. – doručiť osobne alebo zaslať na adresu: Obecný úrad Pribeta, Hlavná č. 113, 946 55 Pribeta v uzavretej obálke  s označením „Výberové konanieZákladná škola, Pavilón B, Školská ulica 26, Pribeta. Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: +421 (0)35 769 31-01.

   

  V Pribete, dňa 18.09.2017

  Jozef Koša
  starosta obce Pribeta


  Dokumenty na stiahnutie:

  Výzva na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Pribeta [160kB, .PDF]


  Posledná aktualizácia: 18. septembra 2017, 15:10 hod. | Web@Social Media Administrator


  Zverejnené dňa: 18. september 2017, 15:14 hod. | Web@Social Media Administrator