Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – ZŠ a MŠ Á. Festyho s vj. maďarským

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods.l zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Arpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Arpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, 947 01 Hurbanovo.

 


Dokumenty na stiahnutie:
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – ZŠ a MŠ Á. Festyho s vj. maďarským [194kB, .PDF]

Zverejnené na webových stránkach mesta Hurbanovo 11. mája 2016


Zverejnené dňa: 11. máj 2016, 6:43 hod. | Web@Social Media Administrator