Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Novozámocká 10, 947 03 Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie
riaditeľ Centra voľného času, Novozámocká 10, 947 03 Hurbanovo

 

POŽADOVANÉ PREDPOKLADY, PODMIENKY:

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • kariérový stupeň „pedagogický zamestnanec s I. atestáciou“
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • zdravotná spôsobilosť

POŽADOVANÉ DOKLADY:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • vyplnený osobný dotazník (potvrdenie o pedagogickej praxi)
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • overená kópia o absolvovaní 1. atestácie (kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady)
 • profesijný životopis
 • návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času na 5 rokov (max. 3 strany – formát A4)
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti ved. ped. zamestnanca

MZDOVÉ OHODNOTENIE:

 • Základná zložka mzdy (brutto): 927,50 Eur (tarifný plat)
 • tarifný plat sa zvyšuje na základe započítanej praxe a prislúchajúcich príplatkov podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lehota na predkladanie prihlášok končí dňa 31.05.2019 do 12:00 hod. – doručiť osobne alebo zaslať na adresu: Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie – Centrum voľného času, neotvárať“. Do výberového konania budú zaradené len tie prihlášky, ktoré budú do konca lehoty na predkladanie prijaté v podateľni mestského úradu alebo v elektronickej schránke mesta (s overeným elektronickým podpisom). Pri doručení poštou musí byť prihláška už 31.05.2019 doručená. Bližšie informácie: Mestský úrad  Hurbanovo – Mgr. Katarína Valachová, tel. č.: +421 (0)35 3700 206.

 

Termín a miesto výberového konania oznámime prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

 

V Hurbanove, dňa 03. máj 2019

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta


Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Centra voľného času. Novozámocká 10, 947 03 Hurbanovo [151kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 3. máj 2019, 9:12 hod. | Web@Social Media Administrator