Vydanie hlasovacieho preukazu vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019

V súlade s § 46 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), Mesto Hurbanovo zverejňuje elektronické adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Elektronické adresy na doručenie: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk

Podľa § 46 ods. 4 zákona môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Žiadosť musí obsahovať:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

Zverejnené dňa: 11. február 2019, 10:28 hod. | Web@Social Media Administrator