Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže | 26.08. 2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platných od 19.01.2021.

Verejnej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony a preukáže sa občianskym preukazom, resp. ním splnomocnená osoba, ako aj právnická osoba, ak predloží aktuálny výpis zo živnostenského alebo obchodného registra. V mene právnickej osoby môže vystupovať štatutárny zástupca, resp. ním splnomocnená osoba. Prihlásiť sa môže najneskôr do vyššie uvedeného času konania verejnej súťaže, po písomnom preukázaní, že nemá podlžnosti voči mestu (Mestský úrad v Hurbanove, ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo, MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s. r. o., ul. Komárňanská č. 69, 947 01 Hurbanovo) a splnení ďalších uvedených podmienok.

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 2007_10825_2021 [275kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 20. júl 2021, 10:02 hod. | Web@Social Media Administrator