Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platnej od 31.08.2011.

Verejnej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony a preukáže sa občianskym preukazom, resp. ním splnomocnená osoba, ako aj právnická osoba, ak predloží aktuálny výpis zo živnostenského alebo obchodného registra. V mene právnickej osoby môže vystupovať štatutárny zástupca, resp. ním splnomocnená osoba. Prihlásiť sa môže 27.6.2019 uvedeného času konania verejnej súťaže, po písomnom preukázaní, že nemá podlžnosti voči mestu (Mestský úrad v Hurbanove, MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.)

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 11. jún 2019, 21:58 hod. | Web@Social Media Administrator