Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Oznamujem Vám, že dňa 31.8.2021 o 16:30 hod. v sídle exekútorského úradu na Komárňanskej 100 v Hurbanove sa bude konať dražba nehnuteľností vedených na LV č. 12267, kat. územie Nové Zámky, parc. registra “C” evidované na katastrálnej mape; parc. č. 5483/ 8, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2. Vlastník Horváth Štefan r. Horváth, nar. 31.08.1984, rč. 8408316939, Bezručova 1470/10, Nové Zámky, PSČ 940 01, SR. Celkový podiel na predaj v podiele 1/1.

Vyhláška:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti [136kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 27. júl 2021, 19:32 hod. | Web@Social Media Administrator