Vyhláška o dražbe ornej pôdy vedenej na LV 2637, pre k.ú. Bohatá