Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu drevín

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci:

 

OREZU a VÝRUBU DREVÍN

 

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

 

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení podľa obce. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, zo zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Výzva:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu drevín [163kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 4. marec 2019, 10:48 hod. | Web@Social Media Administrator