Mesto Hurbanovo vyzýva daňovníkov, u ktorých nastali v roku 2019 zmeny, na podanie daňového priznania do 31. januára 2020

Mesto Hurbanovo ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, dane z predajných a nevýherných hracích prístrojov a poplatku za komunálny odpad

týmto upozorňuje vlastníkov nehnuteľností,

u ktorých nastali v roku 2019 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, že majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

najneskôr do 31. januára 2020.


Zmenou sa rozumie napríklad:

  • kúpa a predaj nehnuteľnosti
  • Kedy doterajší vlastník je povinný podať daňové priznanie, o skutočnosti, že už nie je vlastníkom nehnuteľnosti a zároveň kupujúci (nový vlastník ) podáva daňové priznanie o nadobudnutí nehnuteľnosti do vlastníctva.

  • darovanie a prijatie daru nehnuteľnosti (ako pri kúpe a predaji)
  • schválené stavebné povolenie
  • kolaudácia nehnuteľnosti
  • uplynutie doby úľavy, t.j. oslobodenia od platby dane za novostavbu
  • dedičstvo (daňové priznanie v tomto prípade podávajú všetci dediči do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve)
  • dražba

Žiadame občanov, aby si v prípade zmien rozhodujúcich pre správne určenie dane z nehnuteľnosti, vo vlastnom záujme podali daňové priznanie v stanovenom termíne a tým sa vyhli prípadným sankciám.


V prípade otázok, nejasností, sme Vám ochotne k dispozícii v kancelárii č. 5 na MsÚ, a telefónnom čísle 035/37 00 211.

Dokumenty na stiahnutie


Výzva na podanie daňového priznania ku dňu 31.1.2020 [169kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. január 2020, 8:46 hod. | Web@Social Media Administrator