Výzva na predkladanie ponúk na predmet obstarávania „Stavebné úpravy štyroch učební na dvoch ZŠ Mesta Hurbanovo“ | Predĺženie lehoty

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo Výzvu na predkladanie ponúk na predmet obstarávania „Stavebné úpravy štyroch učební na dvoch ZŠ Mesta Hurbanovo“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 28.07.2020 12:00 hod. v zmysle priloženej Výzvy.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať u kontaktnej osoby subjektu splnomocneného na proces verejného obstarávania u Mgr. Vojtech Valkó na telefónnom čísle: +421 915 334 416, email: valko@epicpartner.sk. Obhliadku miesta plnenia treba nahlásiť minimálne 2 pracovné dni pred termínom plánovanej obhliadky na Mestskom úrade Hurbanovo, Komárňanská 45/91, 947 01 Hurbanovo.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk – Stavebné úpravy ZŠ Mesta Hurbanovo – Predĺženie lehoty[300kB, .PDF]

Prílohy k výzve na prekladanie ponúk[.HTML]


Zverejnené dňa: 21. júl 2020, 12:00 hod. | Web@Social Media Administrator