Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Osvetlenie náučného chodníka a kolumbária v Meste Hurbanovo“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 18.8.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Osvetlenie náučného chodníka a kolumbária v Meste Hurbanovo“.

Lehota na predkladanie ponúk do 26. augusta 2022 12:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..


Odkaz na elektronický prostriedok, kde bude prebiehať komunikácia a predkladanie ponúk: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/30120/summary


Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 910 624 559, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 18. augusta 2022 do 26. augusta 2022 do 12:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk[357kB, .PDF]

Príloha č. 1 k Výzve – Návrh Zmluvy o dielo (časť 1)[102kB, .DOC]

Príloha č.2 k Výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]

Príloha č.3 k Výzve – Elektronická komunikácia, registrácia a predkladanie ponúk[73kB, .DOC]

SO01 – Osvetlenie náučného chodníka (Zadanie)[35kB, .XLS]

SO02 – Osvetlenie kolumbária (Zadanie)[34kB, .XLS]

St. úpravy – Návrh a technický popis “Osvetlenie náučného chodníka”[1,89MB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. august 2022, 13:54 hod. | Web@Social Media Administrator