Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Revitalizácia parku Bohatá – obnova existujúcich chodníkov“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Revitalizácia parku Bohatá – obnova existujúcich chodníkov“.

Lehota na predkladanie ponúk do 8. novembra 2020 24:00 hod..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Bc. Jozefa Vanka, telefón: +421 (0)35 3700 251, email: jozef.vanko@hurbanovo.sk v termíne od 30. októbra 2020 do 8. novembra 2020 do 24.00 hod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 16.11.2020[173kB, .PDF]

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)[94kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[224kB, .PDF]

Príloha č.1 k výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[62kB, .DOCX]

Príloha č. 2 k výzve – Projektová dokumentácia – obnova chodníkov[1.2MB, .PDF]

Navrh zmluvy – Obnova chodníkov[94kB, .DOC]

Príloha č. 1 k zmluve o dielo – Cenová ponuka uchádzača[11kB, .XLSX]


Zverejnené dňa: 30. október 2020, 10:44 hod. | Web@Social Media Administrator