Výzva Štátneho archívu Nitra k spolupráci, s cieľom uchovania jedinečných a cenných informácií o konkrétnych dejinných udalostiach nášho regiónu

V tomto roku si pripomíname výročie viacerých dôležitých historických udalostí, rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československej republiky v r. 1918, obrodný proces a vstup vojsk Varšavskej zmluvy v r. 1968 a vznik Slovenskej republiky v r. 1993.

prva-csr2

Zámerom tunajšieho archívu je zaznamenať a sprístupniť širokej verejnosti dôležité momenty v dejinách, viažuce sa na uvedené historické medzníky a Komárňanský región. Zároveň by sme chceli rozhojniť poznanie z dokumentov uchovávaných archívom o ďalšie jednotliviny a súbory, ktoré by sa eventuálne mohli nachádzať vo vlastníctve právnických a fyzických osôb.

Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás, ak máte prístup k relevantným dokumentom, tlačovinám (noviny, časopisy, plagáty a letáky), obrazovému materiálu {pohľadnice, fotografie, kresby), aby ste sa kontaktovali na tunajší archív (MVSR, Štátny archív v Nitre, pracovisko archív Komárno, Hradná 2, 945 01 Komárno, 035/7903931, archiv.nr.kn@minv.sk). Po skontaktovaní sa, je možné dohodnúť viacero foriem spolupráce, s cieľom uchovania jedinečných a cenných informácií o konkrétnych dejinných udalostiach nášho regiónu.

Za Vašu ochotu Vám vopred čo naj srdečnejšie ďakujeme.

Mgr. Oľga Kasalová
vedúca archívu


Zverejnené dňa: 22. február 2018, 10:49 hod. | Web@Social Media Administrator