VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby | Plné znenie

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4. ods. 3. písm. p, § 6 a §11 ods. 4 písm. g, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia vydáva Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby (Plné znenie)


Celé znenie:Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby – Plné znenie[72kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 5. máj 2022, 14:02 hod. | Web@Social Media Administrator