Všeobecne záväzné nariadenie č. 133 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 a 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 133 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 133 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi[299kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 31. október 2019, 14:20 hod. | Web@Social Media Administrator