Všeobecne záväzné nariadenia č. 43 – 71

43 pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta Hurbanovo

Účinné od: 10.02.2003

44 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Účinné od: 26.02.2003 / Zrušené: 21.06.2006

45 o pohrebiskách a prevádzkovom poriadku mestských cintorínov

Účinné od: 09.04.2003

46 o držaní psov

Účinné od: 09.04.2003 / Zrušené: 20.12.2012

47 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov so sídlom : ul. Sládkovičova č. 30, Hurbanovo

Účinné od: 14.05.2003

48 o poskytovanie opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu v meste Hurbanovo

Účinné od: 15.04.2003

49 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Účinné od: 07.08.2003

50 o poplatkoch

Účinné od: 23.10.2003

dodatok č. 1

Účinné od: 16.12.2003

dodatok č. 2

Účinné od: 22.06.2003

plné znenie VZN č. 50 - k dátumu 01.01.2005

Účinné od: 22.06.2003

51 o dani z nehnuteľností

Účinné od: 16.12.2003

52 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty

Účinné od: 05.02.2004 / Zrušené: 21.12.2012

53 o umiestňovaní volebných plagátov v predvolebnej kampani vo voľbách do Európskeho parlamentu

Účinné od: 15.04.2004

54 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Účinné od: 22.06.2004 / Zrušené: 31.05.2019

55 o školských obvodoch základných škôl

Účinné od: 22.06.2004

dodatok č. 1

Účinné od: 16.09.2004

plné znenie VZN č. 55

Účinné od: 09.04.2004

56 o dani z nehnuteľností

Účinné od: 16.12.2004

57 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č.1

Účinné od: 16.12.2004

dodatok č. 1

Účinné od: 15.12.2005

dodatok č. 3

Účinné od: 10.12.2009

dodatok č. 4

Účinné od: 30.11.2010

58 o dani za psa

Účinné od: 16.12.2004 / Zrušené: 14.12.2007

59 o dani za užívanie verejného priestranstva

Účinné od: 16.12.2004 / Zrušené: 14.12.2007

dodatok č. 1

Účinné od: 17.02.2005 / Zrušené: 14.12.2007

60 o dani za nevýherné hracie prístroje

Účinné od: 16.12.2004 / Zrušené: 14.12.2007

dodatok č. 1

Účinné od: 17.02.2005

dodatok č. 2

Účinné od: 11.12.2008

61 o dani za predajné automaty

Účinné od: 16.12.2004 / Zrušené: 14.12.2007

dodatok č. 1

Účinné od: 11.12.2008

62 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov

Účinné od: 17.02.2005

63 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo

Účinné od: 17.02.2005

dodatok č. 1

Účinné od: 14.11.2011

64 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

Účinné od: 16.06.2005 / Zrušené: 07.07.2016

dodatok č. 1

Účinné od: 16.05.2011 / Zrušené: 07.07.2016

65 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo

Účinné od: 16.05.2005

66 o umiestňovaní volebných plagátov v predvolebnej kampani

Účinné od: 10.11.2005

67 o dani z nehnuteľností

Účinné od: 15.12.2005

68 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Účinné od: 15.12.2005 / Zrušené: 01.01.2010

69 o povoľovaní prevádzkového času prevádzkovateľom vykonávajúcim obchodnú činnosť a poskytovanie služieb v prevádzkarniach na území mesta Hurbanovo

Účinné od: 22.06.2006 / Zrušené: 02.03.2017

70 o umiestňovaní volebných plagátov alebo iných nosičov informácií v kom. voľbách

Účinné od: 14.10.2006

71 o dani z nehnuteľností

Účinné od: 06.11.2006