Všeobecne záväzné nariadenia č. 43 – 71

43 Pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta Hurbanovo

Účinné od: 10.02.2003

44 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Účinné od: 26.02.2003

45 O pohrebiskách a prevádzkovom poriadku mestských cintorínov

Účinné od: 09.04.2003

46 O držaní psov

Účinné od: 09.04.2003

47 O rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov so sídlom : ul. Sládkovičova č. 30, Hurbanovo

Účinné od: 14.05.2003

48 O poskytovanie opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu v meste Hurbanovo

Účinné od: 15.04.2003

49 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Účinné od: 07.08.2003

50 O poplatkoch

Účinné od: 23.10.2003

Dodatok č. 1 - k VZN č. 50

Účinné od: 16.12.2003

Dodatok č. 2 - k VZN č. 50

Účinné od: 22.06.2003

Plné znenie VZN č. 50 - k dátumu 01.01.2005

Účinné od: 22.06.2003

51 O dani z nehnuteľností

Účinné od: 16.12.2003

52 O dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty

Účinné od: 05.02.2004

53 O umiestňovaní volebných plagátov v predvolebnej kampani vo voľbách do Európskeho parlamentu

Účinné od: 15.04.2004

54 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Účinné od: 22.06.2004 / Zrušené: 31.05.2019

55 O školských obvodoch základných škôl

Účinné od: 22.06.2004

Dodatok č. 1 - k VZN č. 55

Účinné od: 16.09.2004

Plné znenie VZN č. 55

Účinné od: 09.04.2004

56 O dani z nehnuteľností

Účinné od: 16.12.2004

57 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č.1

Účinné od: 16.12.2004

Dodatok č.1 k VZN č. 57 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinné od: 15.12.2005

Dodatok č.3 k VZN č. 57 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinné od: 10.12.2009

Dodatok č.4 k VZN č. 57 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinné od: 30.11.2010

58 O dani za psa

Účinné od: 16.12.2004 / Zrušené: 14.12.2007

59 O dani za užívanie verejného priestranstva

Účinné od: 16.12.2004 / Zrušené: 14.12.2007

Dodatok č. 1 - k VZN č. 59

Účinné od: 17.02.2005 / Zrušené: 14.12.2007

60 O dani za nevýherné hracie prístroje

Účinné od: 16.12.2004 / Zrušené: 14.12.2007

Dodatok č. 1 - k VZN č. 60

Účinné od: 17.02.2005

Dodatok č. 2 - k VZN č. 60

Účinné od: 11.12.2008

61 O dani za predajné automaty

Účinné od: 16.12.2004 / Zrušené: 14.12.2007

Dodatok č. 1 - k VZN č. 61

Účinné od: 11.12.2008

62 O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov

Účinné od: 17.02.2005

63 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo

Účinné od: 17.02.2005

Trhový poriadok je prílohou všeobecne záväzného nariadenia č. 63 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo

Účinné od: 17.02.2005

Dodatok č. 1 - O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo

Účinné od: 14.11.2011

64 O poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

Účinné od: 16.06.2005

Dodatok č. 1 - k VZN č. 64

Účinné od: 16.05.2011

65 O prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo

Účinné od: 16.05.2005

66 O umiestňovaní volebných plagátov v predvolebnej kampani

Účinné od: 10.11.2005

67 O dani z nehnuteľností

Účinné od: 15.12.2005

68 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Účinné od: 15.12.2005 / Zrušené: 01.01.2010

69 O povoľovaní prevádzkového času prevádzkovateľom vykonávajúcim obchodnú činnosť a poskytovanie služieb v prevádzkarniach na území mesta Hurbanovo

Účinné od: 22.06.2006 / Zrušené: 02.03.2017

70 O umiestňovaní volebných plagátov alebo iných nosičov informácií v kom. voľbách

Účinné od: 14.10.2006

71 O dani z nehnuteľností

Účinné od: 06.11.2006