Zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021

Zápis do školy SK_565px

Oznamujeme rodičom, že zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa v Hurbanove uskutočnia

od 15. apríla 2020 do 17. apríla 2020.

- zápisy budú základné školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia výlučne elektronickou formou,

- overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutočnia do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

- zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,

- ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

Na základe novely zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §20 (Plnenie povinnej školskej dochádzky), v školskom roku 2020/2021 plnia povinnú školskú dochádzku deti narodené do 31. augusta 2014. „Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.”

Prosíme rodičov, aby pozorne sledovali pokyny jednotlivých základných škôl v meste Hurbanovo na ich webových stránkach: www.zshurbanovo.edupage.org a www.fesztyalapiskola.edupage.org, kde budú uverejnené aj potrebné dokumenty k zápisu do 1.ročníka ZŠ /prihláška, súhlas so spracovaním údajov, žiadosť o odklad a pod./.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisu kontaktujte príslušnú školu prípadne aj mestský úrad Hurbanovo: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk alebo +421(0)35 3700 222

Vzhľadom k neustále meniacej sa situácii pozorne sledujte aktuálne zmeny vyhlasované v médiách.


Zverejnené dňa: 6. apríl 2020, 13:37 hod. | Web@Social Media Administrator