Zápis do Materskej školy Slniečko so sídlom Nový diel č. 50, Hurbanovo

deticky kreslene banner_565px

Informácie k zápisu detí na školský rok 2020/2021

  • Žiadosť musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa,
  • pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa / bude doručené dodatočne/,
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • prijímajú sa deti, ktoré k septembru dovŕšia 3 roky veku, v prípade voľnej kapacity sa prijmú aj mladšie deti,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Prosíme Vás, aby ste pri vstupe do areálu MŠ dodržiavali všetky potrebné preventívne hygienicko-epidemiologické opatrenia.

ZÁPIS_2020 (1)_565px


Zverejnené dňa: 28. apríl 2020, 12:39 hod. | Web@Social Media Administrator