Mesto Hurbanovo získalo dotáciu na projekt so zameraním na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM

publicita-plagat-zs-a-fesztyho

Mesto Hurbanovo a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Nitrianskym samosprávnym krajom podpísali dňa 26.09.2019 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 91.164,66 EUR pre projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM“; kód projektu 302021I933.

Operačný program: IROP,
Spolufinancovaný: Európskym fondom regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 95.962,80 €, spoluúčasť Mesta Hurbanovo predstavuje sumu 4.798,14 €.

Zámerom projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM je prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základných školách, najmä posilnením odborných učební a realizáciou vzdelávacích prvkov zameraných na prepájanie teoretického a praktického vyučovania a taktiež rozvoj materiálno – technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební – IKT a prírodovednej) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ukončenie projektu 08/2021.


Zverejnené dňa: 17. september 2020, 9:47 hod. | Web@Social Media Administrator