Zmena a doplnenie integrovaného povolenia: „Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove”

Slovenská inšpekcia Životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia”), ako prĺslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods.1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenĺ neskorších predpisov a podľa § 32 ods.1 pĺsm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania Životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršĺch predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ”) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”) mení a dopĺňa integrované povolenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Zmena a doplnenie integrovaného povolenia: „Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove” [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 26. mája 2017, 15:04 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 26. máj 2017, 15:05 hod. | Web@Social Media Administrator