Verejná vyhláška: Pripomienkovanie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Hurbanovo č. 1/2018

Mesto Hurbanovo Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, začalo dňom 23.10.2018 prerokovávať Zmeny a doplnky územného plánu mesta Hurbanovo č. 1/2018.

Pripomienkovanie:

V zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov je verejnosť oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov do 30 dní odo dňa oznámenia.

Kompletná dokumentácia Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta Hurbanovo je k dispozícii – k nahliadnutiu na mestskom úrade, každý deň v úradných hodinách, resp. v časti “Dokumenty na stiahnutie” tohoto oznamu.

Pripomienky, prosím, podávajte v písomnej forme na adresu Mesta Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo do 24.11.2018. Pripomienky, ktoré prídu po stanovenej lehote nebudú zohľadnené.

Obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Hurbanovo č. 1/2018 vyplýva z povinnosti orgánu územného plánovania sledovať aktuálnosť a zmeny územno-technických, hospodárskych a sociálnych predpokladov, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a spracovaná územnoplánovacia dokumentácia obce. Proces obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov je zabezpečený v zmysle § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby – Ing. arch. Peter Derevenec, reg. č. 241.

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – –

Dokumenty na stiahnutie:

Úz. plán mesta Hurbanovo, Zmeny a doplnky č. 1/2018 – Záväzná časť [1000kB, .PDF]

Úz. plán mesta Hurbanovo, Zmeny a doplnky č. 1/2018 – Textová časť [998kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 23. október 2018, 9:43 hod. | Web@Social Media Administrator