ZRUŠENÉ | Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 3.9.2019 návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Mesto Hurbanovo dňom 10.9.2019 sťahuje predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi z dôvodu potreby jeho doplnenia a úprav.

O opakovanom procese predloženia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v zmysle ustanovení § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o možnosti jeho pripomienkovania bude verejnosť informovaná zverejnením oznámenia na úradnej a elektronickej tabuli Mesta Hurbanovo.


Zverejnené dňa: 10. september 2019, 9:10 hod. | Web@Social Media Administrator