Usmernenie k zúčtovaniu dotácií z rozpočtu mesta – za rok 2018

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove, podľa § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, sa uznieslo na novelizovanom všeobecne záväznom nariadení (VZN) č. 129, ktoré určuje podmienky poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom s účinnosťou od 05.07.2018.

 

Uvedený dokument aj s prílohami (príloha č.3) je prístupný  na webovej stránke mesta v sekcii Všeobecne záväzných nariadení mesta Hurbanovo s poradovým číslom VZN č.129.

 

ZMENA: Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta sa podáva na ekonomickom oddelení MsÚ v Hurbanove a na tlačive „Príloha č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo č. 129“– ktoré je prístupné spolu s VZN č. 129 na vyššie uvedenej webovej stránke mesta. Prijímateľ dotácie je povinný vyúčtovať použitie poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s § 10, VZN č. 129. Tlačivo k vyúčtovaniu dotácie je možné stiahnuť v časti „Dokumenty na stiahnutie“ (viď nižšie), ako aj znenie § 10 VZN č. 129 o vyúčtovaní dotácií.

 

ZMENA: Termín predloženia zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2018 je najneskôr do 31. januára 2019 !

 

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností ohľadom zúčtovania dotácií, som Vám k dispozícii na uvedených kontaktoch, alebo v kancelárii č. 2 MsÚ.

 

Telefón:  +421 (0)35 3700 210, 222 (klapka)
Mobil:  +421 (0)905 387 670
Email:  margita.rechtorisova@hurbanovo.sk

Ing. Margita Rechtorisová
vedúca ekonomického úseku


Dokumenty na stiahnutie:

VZN č.129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo [78KB, .PDF]

Znenie § 10 VZN č. 129 o vyúčtovaní dotácií  [26KB, .PDF]

Príloha č.3 – Zúčtovanie dotácie  [26KB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 18. január 2019, 11:29 hod. | Web@Social Media Administrator