Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť – zastavané plochy a nádvorie parc. č.488, kú. Hurbanovo