Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť – zastavané plochy a nádvorie parc. č.488, kú. Hurbanovo


Zverejnené dňa: 16. máj 2017, 10:12 hod. | Web@Social Media Administrator