Mesto Hurbanovo upozorňuje a vyzýva daňovníkov k úhrade nedoplatkov na vyrúbených daniach a poplatkoch

Mesto Hurbanovo ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, dane z predajných a nevýherných hracích prístrojov a poplatku za komunálny

týmto upozorňuje a vyzýva daňovníkov,

aby si vo vlastnom záujme preverili splnenie svojich daňových a poplatkových povinnosti, uhradili mestom vyrubené dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov

v termíne do 15.07.2018

buď zaplatením v hotovosti v pokladni Mestského úradu Hurbanovo alebo na účet mesta SK56 0200 0000 0000 2152 3142 a tak sa vyhli prípadným sankciám.


V prípade, že daň a poplatky nebudú uhradené v uvedenom termíne, správca dane a poplatkov bude týmto nútený pristúpiť k vymáhaniu nedoplatkov prostredníctvom súdneho exekútora, kedy je potrebné počítať s navýšením záväzkov dlžníka o trovy exekúcie.

Chápte túto výzvu ako poslednú, predexekučnú.

Ing. Margita Rechtorisová
vedúca finančného oddelenia

Dokumenty na stiahnutie


Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane z predajných a nevýherných hracích prístrojov a poplatku za komunálny odpad [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 27. June 2018, 12:00 hod. | Web@Social Media Administrator