Kontakty Mestského úradu

kontaktujte-nas

Mestský úrad v Hurbanove sa člení na nasledovné oddelenia, úseky a časti: sekretariát, finančné oddelenie, správne oddelenie, oddelenie regionálneho rozvoja, oddelenie kultúry, úsek služieb, mestská polícia, spoločný obecný úrad – stavebný úrad, spoločný obecný úrad – školský úrad, materská škola, centrum voľného času.

Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Primátor mesta je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch mesta, v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mesta a správnym orgánom v administratívnych vzťahoch.
 
primátor mesta: Mgr. Peter Závodský
kontakt: +421 (0)35 3700 201 (klapka)
email: peter.zavodsky@hurbanovo.sk
sekretárka: Silvia Fejesová
kontakt: +421 (0)35 3700 205 (klapka)
email: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
Zástupkyňa primátora zastupuje primátora mesta v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta úradu. Koncepčná činnosť, koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie, vedenie kontrolnej činnosti u zamestnávateľa a v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane analytického posudzovania jej výsledkov a vypracúvania priorít jej zamerania je v náplni práce hlavného kontrolóra.
 
zástupkyňa primátora: RNDr. Mária Hamranová
kontakt: +421 (0)35 3700 202 (klapka)
email: maria.hamranova@hurbanovo.sk
písomné poverenie:
Poverenie zo dňa 31.12.2018 [.pdf]
Dodatok k Povereniu zo dňa 31.12.2018 [.pdf]
určenie platu:
určenie platu zo dňa 1.2.2019 [.pdf]
určenie platu zo dňa 11.3.2019 [.pdf]
určenie platu zo dňa 9.4.2021 [.pdf]
   
prednosta: vo výberovom konaní
kontakt: +421 (0)35 3700 204 (klapka)
email: @hurbanovo.sk
   
hlavný kontrolór: Ing. Koloman Cserge
telefón: +421 (0)35 3700 203 (klapka)
mobil: +421 (0)918 638 210
email: koloman.cserge@hurbanovo.sk
Informačné centrum pre styk s verejnosťou. Podateľňa Mestského úradu.
 
referent: Tímea Ondrušeková
kontakt: +421 (0)35 3700 222 (klapka)
email: neuvedené
   
podateľňa: Silvia Fejesová
kontakt: +421 (0)35 3700 205 (klapka)
email: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
Úrad zahŕňa činnosti, ktoré metodicky riadi a koordinuje primátorka mesta. Zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z postavenia primátora mesta a zástupcu primátora mesta. Zodpovedá najmä za oblasť školstva, legislatívny rámec priebehu verejných obstarávaní, administráciu úradných oznamov, tj. povinného zverejňovania, mzdového ohodnotenia zamestnancov a iné.
 
referent školstva: Mgr. Katarína Valachová
kontakt: +421 (0)35 3700 206 (klapka)
email: katarina.valachova@hurbanovo.sk
   
správca IT, Web & Social media, GDPR: Ing. Stanislav Solár
telefón: +421 (0)35 3700 229 (klapka)
mobil: +421 (0)908 435 344 
email: stanislav.solar@hurbanovo.sk
   
personálna a mzdová agenda: Ing. Ildikó Pavlíková
kontakt: +421 (0)35 3700 225 (klapka)
email: ildiko.pavlikova@hurbanovo.sk
   
verejné obstarávanie, projekty, GDPO: Mgr. Magdaléna Zahoranová
kontakt: +421 (0)35 3700 250 (klapka)
mobil: +421 (0)908 799 284 
email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk
   
kronikárka:
Silvia Mikovičová
kontakt: neuvedené
email: kronikar@hurbanovo.sk
Matričný úrad Hurbanovo zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík územného obvodu Hurbanovo a Bajč. Spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v jeho matričnom obvode, bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva.
 
odborný referent, matrikár: Mgr. Andrea Mlinárová
kontakt: +421 (0)35 3700 207 (klapka)
email: andrea.mlinarova@hurbanovo.sk
Finančné oddelenie zabezpečuje úlohy súvisiace s ekonomickou činnosťou mesta, finančnými vzťahmi k štátnemu rozpočtu SR, k právnickým a fyzickým osobám ako aj k občanom žijúcim na území mesta. Plní úlohy spojené s tvorbou a čerpaním rozpočtu, finančným hospodárením a účtovnou evidenciou.
 
vedúca oddelenia: Ing. Martina Kardhordó
kontakt: +421 (0)35 3700 210 (klapka)
mobil: +421 (0)902 302 269
email: martina.kardhordo@hurbanovo.sk
odborný referent: Oľga Pastoreková
kontakt: +421 (0)35 3700 226 (klapka)
email: olga.pastorekova@hurbanovo.sk
odborný referent: Helena Pšenáková
kontakt: +421 (0)35 3700 211 (klapka)
email: helena.psenakova@hurbanovo.sk
účtovníčka: Ing. Jarmila Kurucová
kontakt: +421 (0)35 3700 213 (klapka)
email: jarmila.kurucova@hurbanovo.sk
   
účtovníčka: Alica Kollárovičová
kontakt: +421 (0)35 3700 214 (klapka)
email: alica.kollarovicova@hurbanovo.sk
   
odborný referent: Ing. Petra Hulková Pšenáková
kontakt: +421 (0)35 3700 212 (klapka)
email: petra.hulkova@hurbanovo.sk
Správne oddelenie vydáva rozhodnutia v oblasti správnych úkonov mesta, zabezpečuje evidenciu obyvateľstva, vydáva rozhodnutia o pridelení súpisných čísel, koordinuje činnosti súvisiace so sociálnymi otázkami, ako sú sociálne dávky, služby, starostlivosť o starších občanov, starostlivosť o sociálne odkázané rodiny a občanov, terénna sociálna práca. Ďalej zabezpečuje prípravu podkladov pre VZN mesta a príslušné rozhodnutia orgánov mesta. Vedie evidenciu a správu nehnuteľného majetku mesta.
 
vedúci oddelenia: Ing. Róbert Dobi
kontakt: +421 (0)35 3700 249 (klapka)
mobil: +421 (0)911 300 470
email: robert.dobi@hurbanovo.sk
odborný referent: Mgr. Andrea Mlinárová
kontakt: +421 (0)35 3700 207 (klapka)
email: andrea.mlinarova@hurbanovo.sk
prideľovanie a evidencia
súpisných čísiel
Mgr. Andrea Mlinárová
kontakt: +421 (0)35 3700 207 (klapka)
email: andrea.mlinarova@hurbanovo.sk
   
evidencia stavieb, správa GIS Ing. Zoltán Veres
kontakt: +421 (0)35 3700 220 (klapka)
mobil: +421 (0)908 799 287
email: zoltan.veres@hurbanovo.sk
   
správa majetku mesta Mgr. Ingrida Divékyová
 kontakt:  +421 (0)35 3700 221 (klapka)
email: ingrida.divekyova@hurbanovo.sk
sociálna starostlivosť, opatrovateľská služba: Mgr. Ingrida Divékyová
kontakt: +421 (0)35 3700 221 (klapka)
email: ingrida.divekyova@hurbanovo.sk
   
sociálne veci: Bc. Darinka Szabóová
   
TSP – terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Iveta Fazekašová
kontakt: +421 (0)35 3700 228 (klapka)
email: tsp@hurbanovo.sk
   
TSP – terénne pracovníčky: 
Molnár Noémi a Mgr. Čengelová Mária
 kontakt:  +421 (0)35 3700 227 (klapka)
email: tsp@hurbanovo.sk
Referát životného prostredia, separácia, úsek služieb, projekt Nová šanca na trhu práce, výstavba, doprava, podnikateľská činnosť, BOZP, CO, nebytové priestory, projektový manažment, domovnícka činnosť, upratovanie mestských zariadení a iné.
 
vedúci oddelenia: Mgr. Magdaléna Zahoranová
kontakt: +421 (0)35 3700 250 (klapka)
mobil: +421 (0)908 799 284
email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk
projektový manažér,
granty a dotácie:
Bc. Jozef Vanko
kontakt: +421 (0)35 3700 251 (klapka)
email: jozef.vanko@hurbanovo.sk
projektový manažér,
verejné obstarávanie:
Mgr. Vojtech Valkó
kontakt: +421 (0)35 3700 250 (klapka)
email: vojtech.valko@hurbanovo.sk
referent životného prostredia: Ing. Gabriel Krivanek
kontakt: +421 (0)35 3700 234 (klapka)
email: gabriel.krivanek@hurbanovo.sk
   
územné plánovanie a výstavba,
doprava, obchodná politika,
verejné kultúrne podujatia (ohlasovňa):
Darina Mésárošová
kontakt: +421 (0)35 3700 231 (klapka)
email: darina.mesarosova@hurbanovo.sk
   
Samostatný odborný referent: Ing. Zoltán Hegyi
kontakt: +421 (0)915 859 138 
email: zoltan.hegyi@hurbanovo.sk
   
BOZP, CO, nebytové priestory: Ladislav Šemšei
kontakt: +421 (0)35 3700 233 (klapka)
email: ladislav.semsei@hurbanovo.sk

Úsek služieb, separácia, odpadové hospodárstvo, a iné.
 
vedúci oddelenia: JUDr. Miroslav RUSŇÁK
kontakt: +421 (0)35 3700 258 (klapka)
mobil: +421 (0)905 387 670
email: miroslav.rusnak@hurbanovo.sk
vedúci úseku: Štefan Čengel
kontakt: +421 (0)35 3700 235 (klapka)
email: stefan.cengel@hurbanovo.sk
   
administratíva úseku:  Marta Kavecká
 kontakt:  +421 (0)35 3700 236 (klapka)
email: marta.kavecka@hurbanovo.sk
separovaný zber odpadu: Silvia Majerová
kontakt: +421 (0)35 3700 237 (klapka)
email: silvia.majerova@hurbanovo.sk
vedúca kuchyne: Zuzana Kuráková
kontakt: +421 (0)35 3700 261 (klapka)

Organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí, mestský rozhlas, mestská knižnica, správa budovy KD.
 
vedúca oddelenia: Sylvia Darázs
kontakt: +421 (0)35 3700 244 (klapka)
mobil: +421 (0)915 777 292
email: kultura@hurbanovo.sk
   
kultúrny referent: Bc. Zuzana Kozmová
kontakt: +421 (0)35 3700 243 (klapka)
email: kultura@hurbanovo.sk
   
technik: Jozef Kosztolányi
kontakt: +421 (0)35 3700 245 (klapka)
email: neuvedené
   
mestská knižnica:
Edita Horváthová
kontakt: +421 (0)35 3700 246 (klapka)
email: kniznica.hurbanovo@centrum.sk
Aktuality
100x100_podvody_na_senioroch
Upozornenie pre seniorov! POZOR NA PODVODNÍKOV

19.01.2022

Vážení občania, v poslednom období bol zo strany polície zaznamenaný markantný nárast trestnej činnosti vo forme pokusov podvodov spáchaných na senioroch. Vo všetkých prípadoch boli seniori telefonicky kontaktovaní osobami, ktoré od nich žiadali finančnú hotovosť… Zobraz viac »

100x100 _ros
Komárňanské FOTO spektrum 2022

19.01.2022

Regionálne osvetové stredisko v Komárne po roku opäť pripravuje Komárňanské FOTO Spektrum 2022, ktoré je okresným kolom 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2022. Súťažiaci sa môže vo svojej kategórii… Zobraz viac »

100x100 dobrovolnici_v_akcii
Dobrovoľníci v akcii

19.01.2022

Mnohí, ktorí prechádzate okolo Novej Trstenej si všímate stav vedľa cestnej komunikácie. Niektorí prejdú okolo bez povšimnutia, iným nie je jedno, nie sú ľahostajní a snažia sa urobiť niečo, čo by mohlo zlepšiť stav tohto… Zobraz viac »