Kontakty Mestského úradu

kontaktujte-nas

Mestský úrad v Hurbanove sa člení na nasledovné oddelenia, úseky a časti: sekretariát, finančné oddelenie, správne oddelenie, oddelenie regionálneho rozvoja, oddelenie kultúry, úsek služieb, mestská polícia, spoločný obecný úrad – stavebný úrad, spoločný obecný úrad – školský úrad, materská škola, centrum voľného času.

Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Primátor mesta je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch mesta, v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mesta a správnym orgánom v administratívnych vzťahoch.
 
primátor mesta: Mgr. Peter Závodský
kontakt: +421 (0)35 3700 201 (klapka)
email: peter.zavodsky@hurbanovo.sk
sekretárka: Silvia Fejesová
kontakt: +421 (0)35 3700 205 (klapka)
email: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
Zástupkyňa primátora zastupuje primátora mesta v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta úradu. Koncepčná činnosť, koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie, vedenie kontrolnej činnosti u zamestnávateľa a v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane analytického posudzovania jej výsledkov a vypracúvania priorít jej zamerania je v náplni práce hlavného kontrolóra.
 
zástupkyňa primátora: RNDr. Mária Hamranová
kontakt: +421 (0)35 3700 202 (klapka)
email: maria.hamranova@hurbanovo.sk
písomné poverenie:
Poverenie zo dňa 31.12.2018 [.pdf]
Dodatok k Povereniu zo dňa 31.12.2018 [.pdf]
určenie platu:
určenie platu zo dňa 1.1.2023 [.pdf]
určenie platu zo dňa 17.11.2022 [.pdf]
určenie platu zo dňa 6.4.2022 [.pdf]
určenie platu zo dňa 9.4.2021 [.pdf]
určenie platu zo dňa 11.3.2019 [.pdf]
určenie platu zo dňa 1.2.2019 [.pdf]
   
prednosta: neobsadené
kontakt: +421 (0)35 3700 204 (klapka)
email: @hurbanovo.sk
   
hlavný kontrolór: Ing. Koloman Cserge
telefón: +421 (0)35 3700 203 (klapka)
mobil: +421 (0)918 638 210
email: koloman.cserge@hurbanovo.sk
Informačné centrum pre styk s verejnosťou. Podateľňa Mestského úradu.
 
referent: Henrieta Kiss György
kontakt: +421 (0)35 3700 222 (klapka)
email: neuvedené
   
podateľňa: Silvia Fejesová
kontakt: +421 (0)35 3700 205 (klapka)
email: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
Úrad zahŕňa činnosti, ktoré metodicky riadi a koordinuje primátor mesta. Zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z postavenia primátora mesta a zástupcu primátora mesta. Zodpovedá najmä za oblasť školstva, legislatívny rámec priebehu verejných obstarávaní, administráciu úradných oznamov, tj. povinného zverejňovania, mzdového ohodnotenia zamestnancov a iné.
 
referent školstva: Mgr. Katarína Valachová
kontakt: +421 (0)35 3700 206 (klapka)
email: katarina.valachova@hurbanovo.sk
   
správca IT, Web & Social media, GDPR: Ing. Stanislav Solár
telefón: +421 (0)35 3700 229 (klapka)
mobil: +421 (0)908 435 344 
email: stanislav.solar@hurbanovo.sk
   
personálna a mzdová agenda: Ing. Ildikó Pavlíková
kontakt: +421 (0)35 3700 225 (klapka)
email: ildiko.pavlikova@hurbanovo.sk
   
kronikárka:
Silvia Mikovičová
kontakt: neuvedené
email: kronikar@hurbanovo.sk
Matričný úrad Hurbanovo zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík územného obvodu Hurbanovo a Bajč. Spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v jeho matričnom obvode, bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva.
 
odborný referent, matrikár: Mgr. Andrea Mlinárová
kontakt: +421 (0)35 3700 207 (klapka)
email: andrea.mlinarova@hurbanovo.sk
Ekonomické oddelenie zabezpečuje úlohy súvisiace s ekonomickou činnosťou mesta, finančnými vzťahmi k štátnemu rozpočtu SR, k právnickým a fyzickým osobám ako aj k občanom žijúcim na území mesta. Plní úlohy spojené s tvorbou a čerpaním rozpočtu, finančným hospodárením a účtovnou evidenciou.
 
vedúca oddelenia: Ing. Martina Kardhordó
kontakt: +421 (0)35 3700 210 (klapka)
mobil: +421 (0)902 302 269
email: martina.kardhordo@hurbanovo.sk
odborný referent: Oľga Pastoreková
kontakt: +421 (0)35 3700 226 (klapka)
email: olga.pastorekova@hurbanovo.sk
odborný referent: Helena Pšenáková
kontakt: +421 (0)35 3700 211 (klapka)
email: helena.psenakova@hurbanovo.sk
účtovníčka: Ing. Jarmila Kurucová
kontakt: +421 (0)35 3700 213 (klapka)
email: jarmila.kurucova@hurbanovo.sk
   
účtovníčka: Alica Kollárovičová
kontakt: +421 (0)35 3700 214 (klapka)
email: alica.kollarovicova@hurbanovo.sk
   
odborný referent: Ing. Petra Hulková Pšenáková
kontakt: +421 (0)35 3700 212 (klapka)
email: petra.hulkova@hurbanovo.sk
Správne oddelenie vydáva rozhodnutia v oblasti správnych úkonov mesta, zabezpečuje evidenciu obyvateľstva, vydáva rozhodnutia o pridelení súpisných čísel, koordinuje činnosti súvisiace so sociálnymi otázkami, ako sú sociálne dávky, služby, starostlivosť o starších občanov, starostlivosť o sociálne odkázané rodiny a občanov, terénna sociálna práca. Ďalej zabezpečuje prípravu podkladov pre VZN mesta a príslušné rozhodnutia orgánov mesta. Vedie evidenciu a správu nehnuteľného majetku mesta.
 
vedúci oddelenia: Ing. Róbert Dobi
kontakt: +421 (0)35 3700 249 (klapka)
mobil: +421 (0)911 300 470
email: robert.dobi@hurbanovo.sk
odborný referent: Mgr. Andrea Mlinárová
kontakt: +421 (0)35 3700 207 (klapka)
email: andrea.mlinarova@hurbanovo.sk
prideľovanie a evidencia
súpisných čísiel
Mgr. Andrea Mlinárová
kontakt: +421 (0)35 3700 207 (klapka)
email: andrea.mlinarova@hurbanovo.sk
   
evidencia stavieb, správa GIS Ing. Zoltán Veres
kontakt: +421 (0)35 3700 220 (klapka)
mobil: +421 (0)908 799 287
email: zoltan.veres@hurbanovo.sk
   
správa majetku mesta Mgr. Ingrida Divékyová
 kontakt:  +421 (0)35 3700 221 (klapka)
email: ingrida.divekyova@hurbanovo.sk
sociálna starostlivosť, opatrovateľská služba: Mgr. Ingrida Divékyová
kontakt: +421 (0)35 3700 221 (klapka)
email: ingrida.divekyova@hurbanovo.sk
   
sociálne veci: Bc. Darinka Szabóová (MD)
   
TSP – terénne sociálne pracovníčky: Mgr. Iveta Fazekašová
kontakt: +421 (0)35 3700 228 (klapka)
email: tsp@hurbanovo.sk
  Mgr. Mária Čengelová
kontakt: +421 (0)35 3700 227 (klapka)
email: tsp@hurbanovo.sk
   
TP – terénne pracovníčky: 
Bc. Hódossiová Barbara
 kontakt:  +421 (0)35 3700 227 (klapka)
email: tsp@hurbanovo.sk
Referát životného prostredia, separácia, úsek služieb, projekt Nová šanca na trhu práce, výstavba, doprava, podnikateľská činnosť, BOZP, CO, nebytové priestory, projektový manažment, domovnícka činnosť, upratovanie mestských zariadení a iné.
 
vedúci oddelenia, GDPO: Mgr. Magdaléna Zahoranová
kontakt: +421 (0)35 3700 250 (klapka)
mobil: +421 (0)908 799 284
email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk
projektový manažér,
granty a dotácie:
Bc. Jozef Vanko
kontakt: +421 (0)35 3700 251 (klapka)
email: jozef.vanko@hurbanovo.sk
projektový manažér,
verejné obstarávanie:
neobsadené
kontakt: +421 (0)35 3700 250 (klapka)
email: neobsadené
referent životného prostredia: Ing. Gabriel Krivanek
kontakt: +421 (0)35 3700 234 (klapka)
email: gabriel.krivanek@hurbanovo.sk
   
územné plánovanie a výstavba,
doprava, obchodná politika:
Darina Mésárošová
kontakt: +421 (0)35 3700 231 (klapka)
email: darina.mesarosova@hurbanovo.sk
   
Ing. Ľubica Löbbová
kontakt: +421 (0)35 3700 223 (klapka)
email: lubica.lobbova@hurbanovo.sk
   
BOZP, CO, nebytové priestory: Ladislav Šemšei
kontakt: +421 (0)35 3700 233 (klapka)
email: ladislav.semsei@hurbanovo.sk

Úsek služieb, separácia, odpadové hospodárstvo, a iné.
 
vedúci oddelenia: JUDr. Miroslav RUSŇÁK
kontakt: +421 (0)35 3700 258 (klapka)
mobil: +421 (0)905 387 670
email: miroslav.rusnak@hurbanovo.sk
vedúci úseku: Štefan Čengel
kontakt: +421 (0)35 3700 235 (klapka)
email: stefan.cengel@hurbanovo.sk
   
administratíva úseku:  Marta Kavecká
 kontakt:  +421 (0)35 3700 236 (klapka)
email: marta.kavecka@hurbanovo.sk
separovaný zber odpadu: Silvia Majerová
kontakt: +421 (0)35 3700 237 (klapka)
email: silvia.majerova@hurbanovo.sk
vedúca kuchyne: Zuzana Kuráková
kontakt: +421 (0)35 3700 261 (klapka)

Organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí, mestský rozhlas, mestská knižnica, správa budovy KD.
 
vedúca oddelenia: Sylvia Darázs
kontakt: +421 (0)35 3700 244 (klapka)
mobil: +421 (0)915 777 292
email: kultura@hurbanovo.sk
   
kultúrny referent: Bc. Zuzana Kozmová
kontakt: +421 (0)35 3700 243 (klapka)
email: kultura@hurbanovo.sk
   
technik: Jozef Kosztolányi
kontakt: +421 (0)35 3700 245 (klapka)
email: neuvedené
   
mestská knižnica:
Edita Horváthová
kontakt: +421 (0)35 3700 246 (klapka)
email: kniznica.hurbanovo@centrum.sk
Aktuality
100x100 hasici
10. ročník hasičskej súťaže o pohár primátora mesta | 16. september 2023 | Report

26.09.2023

Dňa 16. septembra sa areál Strednej odbornej školy techniky a mechanizácie v Hurbanove naplnil hasičmi nielen z Hurbanova, ale aj zo širokého okolia. Tento krát mala hlavné slovo voda. Celé znenie: Hasičom prajeme veľa športových… Zobraz viac »

100x100 mú
Plánované prerušenie distribúcie elektriny | 10.10.2023 (utorok) v čase od 8:00 do 12:30 hod.

26.09.2023

Oznamujeme obyvateľom mesta, že dňa 10.10.2023 /utorok/ v čase od 8,00 do 12,30 hod. bude Mestský úrad v Hurbanove mimo prevádzky z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny. Tento deň sa nebude variť v mestskej jedálni. Ďakujeme… Zobraz viac »

100x100 harmonogram kosenia
Harmonogram kosenia od 25.9.2023 do 29.9.2023

26.09.2023

Oznamujeme obyvateľom, že harmonogram kosenia zelených plôch v meste Hurbanovo od 25.9.2023 – 29.9.2023 je nasledovný: (harmonogram závisí aj od počasia) Harmonogram kosenia: