Úradná tabuľa

Návrh VZN o dani z nehnuteľností

Pridané: 24.11.2023

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnení a ustanoveniami §2, § 7 ods. 5, 6… Zobraz viac »

Návrh VZN o zrušení VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jeho dodatkov

Pridané: 22.11.2023

Mesto Hurbanovo zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Všeobecne záväzného nariadenie mesta č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta… Zobraz viac »