Úradná tabuľa

Oznam | Odpočet elektromerov

Pridané: 30.04.2020

Západoslovenská distribučná vyhlasuje odpočet elektromerov: v Meste Hurbanovo v termíne 20. apríla 2020 – 10. mája 2020 v Holanove a Zelenom Háji bude odpočet 02. mája 2020 vo Véku bude odpočet 07. mája 2020 Nakoľko… Zobraz viac »

Súhrn opatrení prijatých po Krízovom štábe 12. marca 2020

Pridané: 13.03.2020

Železničná doprava Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 7:00 hod premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako… Zobraz viac »

Hygienici posilňujú infolinky

Pridané: 13.03.2020

Verejnosť má množstvo otázok ohľadom koronavírusu, hygienici posilnili call centrá na svojich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. V činnosti je aktuálne 36 telefonických liniek. Doteraz fungovalo 9 (ÚVZ SR a 8 krajských RÚVZ v SR). Pribudlo… Zobraz viac »

Zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Hurbanovo | 12. marec

Pridané: 12.03.2020

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia koronavírusu COVID-19 a k predchádzaniu vzniku a zamedzeniu šírenia koronavírusu na území mesta Hurbanovo, Krízový štáb mesta Hurbanovo prijal nasledovné opatrenia: Pri vykonávaní sobášov a pohrebov… Zobraz viac »

Zákaz hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy a povinná domáca izolácia pri príchode z Číny, Talianska, Iránu a Južnej Kórey

Pridané: 10.03.2020

V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku vo výskyte ochorenia COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Verejnou vyhláškou vydanou dňa 9.3.2020 nariaďuje: V termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 – Všetkým fyzickým osobám, podnikateľom a… Zobraz viac »

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

Pridané: 18.02.2020

Celkové množstvo vzniknutých požiarov je do značnej miery ovplyvnené pôsobením ľudského faktora a úzko súvisí najmä s všeobecne nízkou mierou právneho vedomia. Prevažná väčšina nedostatkov zistených pri výkone štátneho požiarneho dozoru vyplýva z neznalosti povinností… Zobraz viac »

Štatút mesta Hurbanovo účinný od 1.1.2020

Pridané: 31.12.2019

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uznesením č. 127/2019-MZ zo dňa 24.10.2019 schválilo nový Štatút mesta Hurbanovo, ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2020. Dňom účinnosti tohto Štatútu mesta Hurbanovo sa ruší Štatút mesta Hurbanovo schválený uznesením č. 210/00-MZ… Zobraz viac »

Poradovník nájomných bytov I. a II. kategórie Mesta Hurbanovo

Pridané: 06.12.2019

Mesto Hurbanovo zverejňuje poradovník nájomných bytov I. a II. kategórie Mesta Hurbanovo aktualizovaný k 16.12.2019 nasledovne: Poradovník: Dokumenty na stiahnutie: Poradovník nájomných bytov I. a II. kategórie Mesta Hurbanovo [194kB, .PDF]

Hľadáme lekárov poskytujúcich všeobecnú alebo špecializovanú ambulantnú starostlivosť do plánovaného nového Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Hurbanove

Pridané: 20.11.2019

Ministerstvo Zdravotníctva SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 Prioritná os: 2 Ľahší prístup… Zobraz viac »