Úradná tabuľa

RIÚS Nitrianskeho kraja 2014-2020, v. 1.1

Pridané: 19.02.2018

Mesto Hurbanovo ako dotknutá obec v súlade s § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/6006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) informuje… Zobraz viac »

Infekčná anémia koní – informácia pre chovateľov koní

Pridané: 16.02.2018

Sp. značka: 2018/000407/00058 14.02.2018   Komárno   Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej RVPS) Komárno na základe informácie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. 371b/18-225 zo dňa 13.2.2018 Vám oznamuje, že 12.2.2018 bolo… Zobraz viac »

Problematika nájomných bytov na ul. Šáradská č. 22-24

Pridané: 10.01.2018

Pre informovanosť obyvateľov mesta, Mesto Hurbanovo zverejňujeme znenie Zápisnice rokovania Mestského zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2017, bod. 15 písm. n). V zmysle prijatého materiálu boli rozposlané nájomcom dotknutých mestských nájomných bytov výzvy v priloženom znení. Celé… Zobraz viac »

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Pridané: 06.07.2017

Adresy doručovania: Mesto Hurbanovo oznamuje, že adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 sú: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk  alebo prostredníctvom zaručenej elektronickej komunikácie cez… Zobraz viac »

Rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2017 až 2019

Pridané: 11.01.2017

Zverejnenie schváleného rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2017 až 2019.   Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.   Dokumenty na stiahnutie: Rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2017 až 2019 [194kB, .PDF]

Návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2016, 2017 a 2018

Pridané: 24.11.2015

PRÍJMY: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. VÝDAVKY: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.     Na stiahnutie: _Rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2016, 2017 a 2018.xlsx (146 kB)

Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2014

Pridané: 02.07.2015

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnení záverečný účet mesta obsahuje údaje o: plnení rozpočtu príjmov… Zobraz viac »

Územný plán

Pridané: 15.02.2013

Textová časť Územný plán mesta Hurbanovo čistopis Grafická časť 01-UPN Hurbanovo-čistopis-SV 50000 02-UPN Hurbanovo-komlex 10000 03-UPN Hurbanovo-komlex 5000 04-UPN Hurbanovo-TI-e+p+t 5000 05-UPN Hurbanovo-TI-v+k+z 5000 07-UPN Hurbanovo-ZPF 5000 08-UPN Hurbanovo-REG+VERPR 5000

Záverečný účet mesta 2005-2013

Pridané: 10.12.2009

Záverečný účet mesta za rok 2005 Záverečný účet mesta za rok 2006 Záverečný účet mesta za rok 2007 Záverečný účet mesta za rok 2008 Záverečný účet mesta za rok 2009 Záverečný účet mesta za rok 2010 Záverečný účet mesta za rok 2011… Zobraz viac »