Všeobecne záväzné nariadenia č. 72 – 147

72 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Hurbanovo

Účinné od: 28.09.2007

73 o dani z nehnuteľností

Účinné od: 14.12.2007 / Zrušené: 31.12.2009

74 o dani za nevýherné hracie prístroje

Účinné od: 14.12.2007 / Zrušené: 01.01.2014

dodatok č. 1

Účinné od: 11.12.2008

75 o dani za užívanie verejného priestranstva

Účinné od: 14.12.2007 / Zrušené: 01.01.2014

dodatok č. 1

Účinné od: 11.12.2008 / Zrušené: 01.01.2014

dodatok č. 2

Účinné od: 10.12.2009 / Zrušené: 01.01.2014

dodatok č. 3

Účinné od: 24.11.2009 / Zrušené: 01.01.2014

76 o dani za predajné automaty

Účinné od: 14.12.2007 / Zrušené: 01.01.2014

dodatok č.1

Účinné od: 11.12.2008 / Zrušené: 01.01.2014

77 o dani za psa

Účinné od: 14.12.2007 / Zrušené: 01.01.2014

78 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a úhrade za poskytované služby v Domove penziónu pre dôchodcov a Domova dôchodcov,so sídlom : ul. Sládkovičova č. 30, Hurbanovo

Účinné od: 18.07.2008

79 o poplatkoch v školstve

Účinné od: 04.09.2008 / Zrušené: 09.02.2012

dodatok č. 1

Účinné od: 24.06.2009

dodatok č. 2

Účinné od: 20.11.2009

80 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny - Rekreačno-oddychová zóna Bagrovisko Hurbanovo

Účinné od: 04.09.2008

81 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny - Centrálnej mestskej zóny Hurbanovo (Konkolyho námestie

Účinné od: 04.09.2008

82 o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Smaragd v Hurbanove.

Účinné od: 01.01.2009

dodatok k č. 1

Účinné od: 15.02.2011

83 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Účinné od: 12.11.2009

84 o dani z nehnuteľností

Účinné od: 10.12.2009 / Zrušené: 31.12.2012

85 o prenajatí bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo

Účinné od: 23.09.2010 / Zrušené: 31.07.2015

86 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Účinné od: 29.09.2010 / Zrušené: 01.07.2020

87 o určení výšky dotácie na dieťa mat. školy, žiaka zákl. umeleckej školy a škol. zariad. v zriaď. pôs. mesta

Účinné od: 15.02.2011 / Zrušené: 15.12.2011

88 o určení výšky dotácie na žiaka pre neštátnych zriaďov. škôl a škol. zariad. so sídlom na území mesta

Účinné od: 15.02.2011 / Zrušené: 15.12.2011

89 o určení výšky dotácie na dieťa mat. školy, žiaka zákl. umeleckej školy a škol. zariad. v zriaď. pôs. mesta

Účinné od: 15.12.2011

90 o určení výšky dotácie na žiaka pre neštátnych zriaďov. škôl a škol. zariad. so sídlom na území mesta

Účinné od: 15.12.2011

91 o určení výšky dotácie na žiaka pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo so sídlom na území mesta

Účinné od: 01.01.2012

92 o poplatkoch v školstve

Účinné od: 01.03.2012 / Zrušené: 04.07.2013

dodatok č. 1

Účinné od: 04.10.2012 / Zrušené: 04.07.2013

93 o verejnom poriadku

Účinné od: 29.11.2012 / Zrušené: 10.12.2015

94 o niektorých podmienkach držaní psov

Účinné od: 29.11.2012 / Zrušené: 13.07.2021

95 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013

Účinné od: 29.11.2012 / Zrušené: 01.01.2014

96 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo so sídlom na území mesta

Účinné od: 14.12.2012 / Zrušené: 04.07.2013

97 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Účinné od: 14.12.2012 / Zrušené: 01.01.2014

98 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN) mesta Hurbanovo č. 1/2012 a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 72, schváleným uznesením MZ č. 116/2007 zo dňa 13.09.2007, a ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Hurbanovo v znení neskorších zmien MZ č. 422/2009 zo dňa 29.01. 2009

Účinné od: 14.12.2012

99 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území v miestach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia a zneškodňovanie odpadových vôd tam, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia na území mesta Hurbanovo

Účinné od: 25.04.2013

100 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo so sídlom na území mesta

Účinné od: 04.07.2013 / Zrušené: 01.01.2014

101 o polatkoch v školstve

Účinné od: 04.07.2013 / Zrušené: 14.08.2014

102 o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo

Účinné od: 04.07.2013

103 o mestskej polícii

Účinné od: 04.07.2013 / Zrušené: 19.03.2018

104 o dani za užívanie verejného priestranstva

Účinné od: 12.12.2013

dodatok č. 1

Účinné od: 20.05.2019

dodatok č. 2

Účinné od: 01.01.2022

105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Účinné od: 12.12.2013

dodatok č. 1

Účinné od: 30.10.2014 / Zrušené: 31.12.2014

dodatok č. 2

Účinné od: 01.01.2016 / Zrušené: 31.12.2015

dodatok č. 3

Účinné od: 01.01.2017 / Zrušené: 31.12.2016

dodatok č. 4

Účinné od: 01.01.2018 / Zrušené: 31.12.2017

dodatok č. 5

Účinné od: 01.01.2019 / Zrušené: 31.12.2018

dodatok č. 6

Účinné od: 01.01.2020 / Zrušené: 31.12.2020

dodatok č. 7

Účinné od: 01.01.2021 / Zrušené: 16.06.2021

dodatok č. 8

Účinné od: 17.06.2021 / Zrušené: 31.12.2021

dodatok č. 9

Účinné od: 01.01.2022 / Zrušené: 08.02.2023

dodatok č. 10

Účinné od: 09.02.2023

106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Účinné od: 12.12.2013

dodatok č. 1

Účinné od: 30.10.2014 / Zrušené: 31.12.2014

dodatok č. 2

Účinné od: 01.01.2016 / Zrušené: 31.12.2015

dodatok č. 3

Účinné od: 01.01.2017 / Zrušené: 31.12.2016

dodatok č. 4

Účinné od: 01.01.2018 / Zrušené: 31.12.2017

dodatok č. 5

Účinné od: 01.01.2019 / Zrušené: 31.12.2018

dodatok č. 6

Účinné od: 01.01.2020 / Zrušené: 31.12.2020

dodatok č. 7

Účinné od: 01.01.2021 / Zrušené: 31.12.2021

dodatok č. 8

Účinné od: 01.01.2022

107 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2014

Účinné od: 12.12.2013 / Zrušené: 31.12.2014

108 o miestnej dani za psa

Účinné od: 12.12.2013 / Zrušené: 31.12.2021

dodatok č. 1

Účinné od: 30.10.2014 / Zrušené: 31.12.2021

109 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

Účinné od: 12.12.2013

110 o miestnej dani za predajné automaty

Účinné od: 12.12.2013

111 o požiarnom poriadku mesta Hurbanovo

Účinné od: 22.05.2014 / Zrušené: 30.10.2014

112 o dani z nehnuteľností

Účinné od: 30.10.2014 / Zrušené: 31.12.2019

113 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo (Plné znenie)

Účinné od: 01.10.2023

o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo

Účinné od: 31.07.2015 / Zrušené: 31.05.2022

dodatok č. 1

Účinné od: 09.10.2019

dodatok č. 2

Účinné od: 01.06.2022

dodatok č. 3

Účinné od: 01.10.2023

114 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinné od: 01.01.2016 / Zrušené: 28.12.2019

115 o vylepovaní volebných plagátov

Účinné od: 10.12.2015

116 o príspevkoch v školstve

Účinné od: 15.03.2016 / Zrušené: 01.09.2019

dodatok č. 1

Účinné od: 01.09.2017 / Zrušené: 01.09.2019

dodatok č. 2

Účinné od: 01.03.2019 / Zrušené: 01.09.2019

117 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Hurbanovo

Účinné od: 05.05.2016

118 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo

Účinné od: 05.05.2016 / Zrušené: 05.10.2017

119 o trhovom poriadku pre príležitostný trh

Účinné od: 05.05.2016 / Zrušené: 05.10.2017

120 o trhovom poriadku pre trhovisko na Ul. slobody v Hurbanove

Účinné od: 05.05.2016 / Zrušené: 05.10.2017

121 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo

Účinné od: 07.07.2016 / Zrušené: 04.07.2018

122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby

Účinné od: 01.01.2024

o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby

Účinné od: 01.01.2023 / Zrušené: 31.12.2023

o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby

Účinné od: 01.06.2022 / Zrušené: 31.12.2022

o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby

Účinné od: 01.01.2017 / Zrušené: 31.05.2022

doplnenie č. 1

Účinné od: 23.03.2017 / Zrušené: 31.12.2017

doplnenie č. 2

Účinné od: 01.01.2018 / Zrušené: 31.12.2019

doplnenie č. 3

Účinné od: 01.01.2020 / Zrušené: 31.12.2020

doplnenie č. 4

Účinné od: 01.03.2021 / Zrušené: 31.05.2022

doplnenie č. 5

Účinné od: 01.06.2022 / Zrušené: 31.12.2022

doplnenie č. 6

Účinné od: 01.01.2023 / Zrušené: 14.11.2023

doplnenie č. 7

Účinné od: 15.11.2023 / Zrušené: 31.12.2023

doplnenie č. 8

Účinné od: 01.01.2024

123 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta

Účinné od: 02.03.2017

124 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN) mesta Hurbanovo č. 1/2015 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo MZ č. 116/2007zo dňa 13.09 2007, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Hurbanovo v znení neskorších zmien MZ č. 422/2009 zo dňa 29.01 2009

Účinné od: 01.11.2017

125 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mesta Hurbanovo

Účinné od: 18.10.2017

126 trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo

Účinné od: 06.10.2017

127 o mestskej polícii

Účinné od: 19.03.2018 / Zrušené: 05.04.2022

128 o zhromaždeniach obyvateľov mesta

Účinné od: 22.05.2018

129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo

Účinné od: 05.07.2018 / Zrušené: 07.10.2021

130 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN) mesta Hurbanovo č. 1/2018 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo MZ č. 116/2007 zo dňa 13.09.2007, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Hurbanovo v znení neskorších zmien MZ č. 422/2009 zo dňa 29.01.2009

Účinné od: 20.05.2019

131 o príspevkoch v školstve

Účinné od: 01.09.2019 / Zrušené: 31.08.2023

dodatok č. 1

Účinné od: 01.09.2021 / Zrušené: 31.12.2021

dodatok č. 2

Účinné od: 01.01.2022 / Zrušené: 28.02.2023

dodatok č. 3

Účinné od: 01.03.2023 / Zrušené: 31.08.2023

132 o zrušení VZN č. 54 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Účinné od: 01.06.2019

133 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Účinné od: 15.11.2019 / Zrušené: 31.12.2020

134 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinné od: 01.01.2020 / Zrušené: 31.12.2020

135 o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo

Účinné od: 01.03.2020

136 o dani z nehnuteľností

Účinné od: 01.01.2020 / Zrušené: 31.12.2023

137 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Hurbanovo

Účinné od: 01.07.2020

138 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Účinné od: 01.01.2021 / Zrušené: 31.12.2021

139 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Hurbanovo

Účinné od: 09.11.2020

140 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinné od: 01.01.2021

141 o verejnom poriadku

Účinné od: 19.05.2021

142 o niektorých podmienkach držaní psov

Účinné od: 13.07.2021

143 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo

Účinné od: 08.10.2021

dodatok č. 1

Účinné od: 01.10.2022

144 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo

Účinné od: 15.12.2021

145 o miestnej dani za psa

Účinné od: 01.01.2022

146 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Účinné od: 01.01.2022

147 o mestskej polícii

Účinné od: 05.04.2022