Pozvánka na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 29. apríl 2020

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

29. apríla 2020 (t.j. streda) so začiatkom o 17:00 hod.

v Dome kultúry v Hurbanove.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo
 5. Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo
 6. Delegovanie členov do rady školy a školského zariadenia – Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege č.2, Základná umelecká škola Hurbanovo a Centrum voľného času Hurbanovo
 7. Odpustenie nájomného za nebytové priestory
 8. OZ Mikroregión Hurbanovo – mimoriadny príspevok
 9. Správa o prijatých opatreniach a vykonávaných úkonoch v súvislosti so šírením Koronavírusu COVID-19
 10. Rôzne
  1. Informatívna správa k projektu CIZS Hurbanovo
  2. Informatívna správa k projektu SZĽH – Malá ľadová plocha
  3. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – DS Smith, s.r.o. Hurbanovo
  4. Žiadosť o prenájom priestorov v Centre voľného času Hurbanovo – Prosocia, s.r.o.
  5. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Krajčík a spol.
  6. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Róbert Szabó
  7. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Michal Homola
  8. Žiadosť o prenájom pozemku – Fidelio s.r.o.
  9. Poslanecký návrh – vybudovanie oplotenia mestského pozemku
 11. Diskusia
 12. Záver

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa zo zasadnutia vylučuje prítomnosť verejnosti.

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 23. April 2020, 14:50 hod. | Web@Social Media Administrator