Výzva k vlastníkom nehnuteľností: Napojenie nehnuteľnosti na kanalizačnú sieť Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v predchádzajúcich rokoch realizovalo rozšírenie kanalizačnej siete vo všetkých uliciach mestských častí Hurbanovo a Bohatá. V mesiaci august 2015 bola skolaudovaná posledná etapa kanalizačnej siete – stoky D,E,F,G,H,J. Následne boli obyvatelia vyzvaní na napojenie nehnuteľností a k hromadnému vybaveniu ohlásenia drobnej stavby, ktoré zabezpečovalo Mesto Hurbanovo.


Možnosť napojenia na mestskú kanalizačnú sieť do konca roku 2016 využilo zhruba 60 % obyvateľov. Nakoľko v zmysle § 23 ods. 2 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších zmien je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Táto povinnosť vyplýva aj so Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo č. 99 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v miestach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia a zneškodňovanie odpadových vôd tam, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia na území mesta Hurbanovo.


Týmto vyzývame všetkých nenapojených vlastníkov nehnuteľností k napojeniu sa na verejnú kanalizačnú sieť.

 

Napojenie na kanalizačnú sieť je potrebné zabezpečiť DO KONCA JÚNA 2017.

 

Informácie o postupe napojenia na kanalizačnú sieť Vám poskytnú ma mestskom úrade v kancelárii č. 14, tel.č.0+421 (0)35 3700 231 alebo v kancelárii MsVaK s.r.o., tel.č. +421 (0)35 760 2717.

 

Upozorňujeme, že podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších zmien sa priestupku dopustí vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami podľa § 23 ods. 2. V prípade nenapojenia sa bude na Okresný úrad v Komárne, odbor starostlivosti o životné prostredie predkladať podnet na priestupok.

 

S úctou,


Ing. Ján Bahorec, konateľ MSVaK s.r.o.
Mgr. Ildikó Basternáková, primátorka mesta


- – - – - – - – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva vlastníkom nehnuteľností k povinnému napojeniu na kanalizačnú sieť Hurbanovo [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 6. March 2017, 10:14 hod. | Web@Social Media Administrator