Pályázat a Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo igazgatói tisztségének betöltésére

Ógyalla Város a SZK NT 596/2003 T. t. számú, az államigazgatásról és az oktatásügy önigazgatásáról szóló törvényének 3. §-a és 4. §- ának 1. bek. és a későbbi módosítások értelmében, valamint a közérdekű munkavégzésről szóló 552/2003 T. t. számú törvény 5. §-a és későbbi módosításai értelmében

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

a Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo igazgatói tisztségének betöltésére

 

SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK::

A pedagógiai alkalmazottakról és szakdolgozókról szóló SZK NT 317/2009 Tt. sz. törvény által a pedagógusi (6.§ 1.bek ) és a vezető pedagógusi munkakörre (34. § 2. bek.) vonatkozó követelmények:

 • Képzettség – a SZK Oktatási Minisztériuma 437/2009 T.t. sz. rendelete által meghatározott, az iskola típusának megfelelő szakirányú felsőfokú pedagógiai végzettség
 • Életpálya (karrier) fokozat „1. attesztációval
 • legalább 5 év pedagógiai gyakorlat
 • erkölcsi feddhetetlenség
 • az állam –és az oktatási nyelv aktív ismerete
 • felelősségteljes munkavégzés
 • szervezői és intézmény-vezetői képességek
 • a megfelelő jogrend ismerete, jogszabályokban való jártasság
 • egészségügyi alkalmasság

SZÜKSÉGES OKMÁNYOK:

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • jelentkezőlap a pályázati eljárásra
 • kitöltött személyi kérdőív
 • a képzettséget igazoló hitelesített okmányok
 • az 1. attesztációt (minőségi vizsgát v. annak megfelelőjét) igazoló okmány hitelesített másolata
 • a szakmai gyakorlatot igazoló okmányok
 • szakmai önéletrajz
 • bűnnyilvántartási kivonat (3 hónapnál nem régebbi)
 • az adott közoktatási intézmény 5 évre szóló fejlesztési tervjavaslata (max. 3 old.)
 • orvosi igazolás a vezető pedagógusi beosztáshoz szükséges testi és szellemi alkalmasságról
 • írásbeli beleegyezés a személyi adatok felhasználására a pályázati eljárás folyamán a 122/2013 T.t. sz. az adatok védelméről szóló módosításokkal hatályban lévő törvény értelmében

A pályázati kérelem beadási határideje 2016. július 25-én 15.00 órakor lejár! A pályázaton való résztvételi kérelmet és a csatolandó okmányokat kézbesíteni személyesen vagy postai úton a következő címre lehet : Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo a „Výberové konanie – Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, neotvárať!“ felirattal megjelölt zárt borítékban. A pályázatba csak azon kérelmek lesznek besorolva, melyek a határidő lejártáig a városi hivatalban iktatva lesznek (postai úton a részvételi kérelem kell, hogy 2016 július 25-én kézbesítve legyen). Közelebbi tájékoztatás : a +421 (0)35 3700 206.-es telefonszámon – Mgr. Valachová.

 

A pályázat időpontjáról és helyéről azon jelentkezőket értesítjük, akik a szükséges feltételeket teljesítik!

 

Ógyalla, 2016. június 27.

Mgr. Basternák Ildikó
a város polgármestere


Dokumentumok letöltése:

Pályázat a Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo igazgatói tisztségének betöltésére [161kB, .PDF]

 

 

Zverejnené na webových stránkach mesta Hurbanovo 28. júna 2016


Zverejnené dňa: 28. June 2016, 7:36 hod. | Web@Social Media Administrator