Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo

 

POŽADOVANÉ PREDPOKLADY, PODMIENKY:

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • Kvalifikačné predpoklady – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • kariérový stupeň „pedagogický zamestnanec s I. atestáciou“
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva
 • zdravotná spôsobilosť

POŽADOVANÉ DOKLADY:

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • vyplnený osobný dotazník
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • overená kópia o absolvovaní 1. atestácie (kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • návrh koncepcie rozvoja školy na 5 rokov (max. 3 strany)
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti ved. ped. zamestnanca
 • súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Lehota na predkladanie prihlášok končí dňa 25.07.02016 do 15.00 hod. – doručiť osobne alebo zaslať na adresu: Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská č.91, 947 01 Hurbanovo v uzavretej obálke  s označením „Výberové konanieZákladná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, neotvárať. Do výberového konania budú zaradené len tie prihlášky, ktoré budú do konca lehoty na predkladanie prijaté v podateľni mestského úradu (pri doručení poštou musí byť prihláška už 25.07.2016 doručená). Bližšie informácie: Mestský úrad  Hurbanovo – Mgr. Valachová, tel. č.: +421 (0)35 3700 206.

 

Termín a miesto výberového konania oznámime prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

 

V Hurbanove, dňa 27.06.2016

Mgr. Ildikó Basternáková
primátorka mesta


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo [160kB, .PDF]

 

 

Zverejnené na webových stránkach mesta Hurbanovo 28. júna 2016


Zverejnené dňa: 28. jún 2016, 7:36 hod. | Web@Social Media Administrator